Informacje o projekcie

Uwaga!!! Projekt zakończony – zapraszamy do rekrutacji na miejsca dofinansowane przez Gminę Wrocław i program MALUCH+ 2020.

 

PROJEKT nr RPDS.08.04.01-02-0048/17:

„Moi rodzice wracają do pracy – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3”

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w okresie od 01.07.2018 do 31.08.2020 realizuje projekt nr RPDS.08.04.01-02-0048/17 pt. „Moi rodzice wracają do pracy – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3″. Jest on wdrażany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej (powrót lub wejście na rynek pracy) wśród 88 (84 kobiet i 4 mężczyzn) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. dolnośląskiego (Wrocław) w okresie od 01.07.2018 do 31.08.2020 poprzez utworzenie 88 miejsc w nowopowstałym żłobku na terenie Wrocławia oraz aktywizację zawodową 31 z 88 (30 kobiet i 1 mężczyzny) uczestników projektu będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, a pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.07.2018 r. – 31.08.2020 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:

3 478 944,12 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

BIURO PROJEKTU:

Wrocław, ul. Dmowskiego 17F/7, tel. 71 799 99 73

Szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Rekrutacja w ramach projektu trwającego do dnia 31.08.2020 r.

Zasadniczy etap naboru trwał będzie od maja 2019 do czerwca 2019. W tym też czasie składać można dokumenty rekrutacyjne. Następnie utworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa.

Ponieważ celem projektu jest powrót rodziców na rynek pracy, rodzic/opiekun oddający dziecko do żłobka będzie zobowiązany do podjęcia pracy. Pierwsza weryfikacja następuje po pierwszym miesiącu – rodzic/opiekun zobowiązany jest wtedy przedstawić zaświadczenie o podjęciu pracy bądź rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia zawodowego zewnętrznego w celu powrotu na rynek pracy. W projekcie przewidziano aktywizację zawodową dla 31 rodziców bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3.

Kolejne weryfikacje będą miały miejsce co miesiąc – rodzic/opiekun zobowiązany jest wówczas przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie.

Kryteria dostępu:

  1. miejsce zamieszkania (woj. dolnośląskie: miasto Wrocław)
    2. posiadanie statusu osoby fizycznej powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (57 miejsc) lub osoby pozostającej bez zatrudnienia i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (31 miejsc)
    3. złożenie deklaracji o powrocie na rynek pracy lub o podjęciu aktywnych działań związanych z poszukiwaniem pracy lub – w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia – deklaracji przystąpienia do aktywizacji zawodowej przewidzianej w projekcie.

Kryteria premiujące:

  1. niepełnosprawność: 2pkt.
    2. liczba dzieci w rodzinie: 1 dziecko – 0 pkt., 2 dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt. [oświadczenie]
    3.dochód netto przypadający na osobę w rodzinie: 0-500 zł – 2pkt., 501-1000 zł – 1 pkt., powyżej 1000 zł – 0 pkt. [oświadczenie]

W celu zgłoszenia swojej kandydatury wymagane jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych po ogłoszeniu rozpoczęcia naboru.

Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod kątem spełnienia warunków koniecznych i liczby zdobytych punktów za kryteria premiujące.

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

CENNIK

06.2019 do 08.2020

W okresie realizacji projektu nr RPDS.08.04.01-02-0048/17 pt. „Moi rodzice wracają do pracy – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3″ rodzice – będący uczestnikami projektu, maksymalnie do dnia 31.08.2020  r. w ramach wsparcia otrzymanego w projekcie nie ponoszą żadnych opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.

Oferta szczegółowa