Aktualności

Rekrutacja rusza już w maju 2019 r. Zapraszamy!

06.05.2019

REKRUTACJA – OTWARCIE NABORU – 15.05.2019

Przewidywany termin uruchomienia żłobka – 15.06.2019 – 15.07.2019 *

Kryteria dostępu:

1. miejsce zamieszkania (woj. dolnośląskie: miasto Wrocław)
2. posiadanie statusu osoby fizycznej powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (57 miejsc) lub osoby pozostającej bez zatrudnienia i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (31 miejsc)
3. złożenie deklaracji o powrocie na rynek pracy lub o podjęciu aktywnych działań związanych z poszukiwaniem pracy lub – w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia – deklaracji przystąpienia do aktywizacji zawodowej przewidzianej w projekcie.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu

załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku/ wykorzystanie wizerunku

załącznik nr 4 – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

– Oświadczenie o dochodach netto przypadający na rodzinę – tylko w przypadku spełnienia warunku do otrzymania dodatkowych punktów przy rekrutacji.

– Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/wychowawczym lub inny dokument potwierdzający przerwę w pracy związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3.

– Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.

– Dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka/rodzica tj. orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu

W celu zgłoszenia swojej kandydatury wymagane jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych – dokumenty przyjmowane będą od dnia 15.05.2019 r. od godz. 9.00 w Biurze Projektu we Wrocławiu przy ul. Dmowskiego 17f/7.

*Termin uzależniony od uzyskania wymaganych odbiorów.