Informacje o projekcie

PROJEKT nr RPDS.08.04.01-02-0010/18:

„Aktywni rodzice-– program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3”

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Kobe w okresie od 01.10.2018 do 31.03.2021 realizuje projekt nr RPDS.08.04.01-02-0010/18 pt. „Aktywni rodzice – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3″. Jest on wdrażany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej (powrót lub wejście na rynek pracy) wśród 44 (42 kobiet i 2 mężczyzn) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. dolnośląskiego (Wrocław) w okresie od 01.10.2018 do 31.03.2021 poprzez utworzenie 44 miejsc w nowo powstałym żłobku na terenie Wrocławia oraz aktywizację zawodową 13 z 44 (13 kobiet) uczestników projektu będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, a pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.10.2018 r. – 31.03.2021 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:

1 962 056,80 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

BIURO PROJEKTU:

Wrocław, ul. Dmowskiego 17F/7, tel. 71 799 99 73

Szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

————————————————–

PROJEKT nr RPDS.08.04.01-02-0072/19:

„Pirackie Skarby-– program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3”

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Kobe w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2021 realizuje projekt nr RPDS.08.04.01-02-0072/19 pt. „Pirackie Skarby – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3″. Jest on wdrażany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej (powrót lub wejście na rynek pracy) wśród 80 (76 kobiet i 4 mężczyzn) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. dolnośląskiego (Wrocław) w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2021 poprzez utworzenie 80 miejsc w nowo powstałym żłobku na terenie Wrocławia oraz aktywizację zawodową 27 z 80 (27 kobiet) uczestników projektu będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, a pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2019 r. – 31.10.2021 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:

5 125 279,87 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

BIURO PROJEKTU:

Wrocław, ul. Dmowskiego 17F/7, tel. 71 799 99 73

Szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.